Regulamin

Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo Kart Plast Sp.j. Andrzej Komadowski, Anna
    Komadowska, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu
    www.kartplast.com.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki
    Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
    wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
    użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciele Andrzej Komadowski oraz Anna Komadowska zobowiązują się do
    wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego
    wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje
    się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana
    każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
   · urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
   · dostęp do sieci Internet
   · adres poczty e-mail

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki
    te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w
    celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies
    służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym
    stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika
    Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często
    domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu
    końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies
    może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików
    Cookies, udostępnionej pod adresem
    www.kartplast.com.pl/webpage/politykaprywatnosci.html stanowiącą integralną
    część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres email
    hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma
    możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz
    znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można
    zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
   · przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
   · dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym
    osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do
    strony internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów
    bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi
    złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma
    również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną
    zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
    · wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
    · wybór formy dostawy i płatności
    · podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
    · zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
    · wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
    · zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w
      ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia.
      Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
    · dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
    · opis produktu (np. ilość, kolor, wymiary)
    · jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
    · cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności
      i dostawy
    · sposób płatności
    · informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
    · informacja o prawie do rękojmi
    · w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w
    następujących formach:
    · przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
    · gotówką przy odbiorze zamówienia

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu
    potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.
    Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od
    konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego
    tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie
    dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN
    zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka”
    nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz
    dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest
    informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z
    opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na
    stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami
    związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki,
    dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja
    z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości
    e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
    · kurier
    · odbiór własny (Poznań ul. Strzeszyńska 30 teren Lechmy)

2. Termin dostawy to 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób
    indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim
    konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar
    nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne
    dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
    towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał
    inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie
    jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie
    stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do
    odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14
    dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie
    lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt.
    Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego
    upływem na adres:
    Kart Plast Sp.j, Poznań 60-479 ul. Strzeszyńska 30 (teren Lechmy)
    telefon: 61 825-45-87 e-mail: biuro@kartplast.com.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również
    poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1
    niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
    niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot
    powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
    należy zwrócić na poniższy adres: Kart Plast Sp.j, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska
    30 (teren Lechmy)

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z
    uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie
    poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał
    sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia
    oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
    konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w
    ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na
    wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne
    poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym
    odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
    Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz
    wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
    w wypadkach:
    · świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
    · zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie
      dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością
    sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli
    Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu
    to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z
    umową powinna być przekazana m.in.
    · wysyłanie wiadomość e-mail na adres biuro@kartplast.com.pl
    · listownie na adres ul. Strzeszyńska 30 , 60-479 Poznań
    · dzwoniąc pod nr 61 825-45-87

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej
    wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane
    kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania
    reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie
    określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu
    do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy,
    obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów
    równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,
    adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz
    dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

IX. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.kartplast.com.pl/webpage/regulamin.html

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz
    dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim
    poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na
    łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta.
    Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych
    warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po
    wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów
    korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące
    przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2014 r